lunes, 26 de junio de 2017

2017-07-02 - Urteko 13. Igandea (A)

Igandeko Ebanjelioa eta Irakurgaiak.

Igandeko izenburuan "klik" egin, Irakurketak eta Ebanjelio irakurtzeko, partekatzeko, jaisteko edo inprimatzeko. Baita ere goiko menuan A Zikloa, B Zikloa edo C Zikloa aukeratu, zikloaren ebanjelioak irakurtzeko.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Urteko 13. Igandea (A)


LEHENENGO IRAKURGAIA

Jainkoaren gizon hori santu bat da, hemen geratuko da.

Erregeak bigarren liburutik. 4, 8-11.14-16a

Egun batez, Eliseo Xunemdik igaro zen. Bazen han etxekoandre ospetsu bat, eta bere etxean bazkaltzera sarrarazi zuen Eliseo. Harrezkero, handik igarotzen zen bakoitzean, bertan gelditu ohi zen bazkaltzera.
Behinola, esan zion emakumeak senarrari:
–Hara, badakit gure etxera etorri ohi den hori Jainkoaren gizon santu bat dela. Egin diezaiogun goian gelatxo bat, horma batzuk jasoz; ohea, mahaia, aulkia eta argiontzia ipiniko dizkiogu bertan. Horrela, etxera etortzean, geldi dadila bertan.
Heldu zen, bada, behin Eliseo eta, goiko gelara sarturik, oheratu egin zen.
Eliseok, berriro, morroiari:
–Zer egin beraren alde?
Gehazik erantzun zion:
–Hara, ez du haurrik eta senarra zahartua du.
Eliseok morroiari:
–Dei egiozu.
Egin zion dei eta emakumea ate ondora etorri zen. Eliseok esan zion:
–Datorren urtean garai honetan semea izanen duzu altzoan.

Jaunak esana

SALMOA

Salmoa 88, 2-3. 16-17. 18-19 (R.: 2a)

R.
Jauna, beti kantatuko ditut
zure maitasun-egintzak.

Jauna, beti kantatuko ditut zure maitasun-egintzak,
gizaldiz gizaldi iragarriko leial zarela.
Bai, ziur nago: zure maitasunak eratu zuen zerua,
zerua bezain tinko ezarria da zure leialtasuna.. R.

Zoriontsua zu pozik goresten dakien herria!
Zure argitan ibiliko da, Jauna:
zure aurrean alaitzen da egunero,
zure justizia du bozkario.. R.

Bai, zu zaitugu ospe eta indar,
zure onginahiak egiten gaitu garaile.
Bai, Jauna da gure babeski,
Israelgo santua gure errege!. R.

BIGARREN IRAKURGAIA

Bataioaren bidez berarekin lurperatuak izan garenok, haren heriotzari lotuak gaude, guk ere bizi berria bizi dezagun.

San Paulo Apostoluak Erromatarrei egindako gutunetik 6,3-4.8-11

Ez al dakizue, bada, bataioaz Jesu Kristori lotuak izan garenok, haren heriotzari izan garela lotuak? Bataioaren bidez berarekin lurperatuak izan garenok, haren heriotzari lotuak gaude, Aitaren ahalmenaz Kristo hildakoen artetik piztu zen bezala, guk ere bizi berria bizi dezagun.
Kristorekin hil bagara, sinesten dugu bizi ere berarekin biziko garela. Badakigu Kristo, behin hildakoen artetik piztuz gero, ez dela berriro hilko: herioak ez du harengan aginterik; haren hiltzea bekatuarentzat behin betiko hiltzea izan baitzen, eta haren bizitzea Jainkoarentzat bizitzea da. Berdin zuek ere: hartu kontuan bekatuarentzat hilda zaudetela eta Jainkoarentzat bizirik, Jesu Kristorekin bat eginik.

Jaunak esana

Aleluia 1P 2,9

Aleluya. Aleluya.
Zuek, ordea, jatorri aukeratu zarete,
errege-apaizgo, nazio sagaratu,
Jainkoak beretzat irabazitako herri,
ilunpetatik bere argi zoragarrira deitu zaituzten  
Jainkoaren egintza bikainak iragar ditzazuen. Aleluya.

EBANJELIOA

Bere gurutzea hartu eta jarraitzen ez didana ez da niretzat gai. Zuek onartzen zaituztenak neu onartzen nau.

+ Jesu Kristoren Ebanjelioa Mateo liburutik 10, 37-42

«Aita nahiz ama ni baino maiteago duena ez da niretzat gai; semea nahiz alaba ni baino maiteago duena ez da niretzat gai. Bere gurutzea hartu eta jarraitzen ez didana ez da niretzat gai. Bere biziaren jabe izan nahian dabilenak galdu egingo du; bere bizia niregatik galtzen duenak, ordea, eskuratu egingo du.
«Zuek onartzen zaituztenak neu onartzen nau, eta ni onartzen nauenak bidali nauena onartzen du. Profeta bat profeta delako onartzen duenak profetari zor zaion saria jasoko du; eta gizon zuzen bat zuzena delako onartzen duenak gizon zuzenari zor zaion saria jasoko du; eta txiki hauetako bati, nire ikasle delako, ontzixka bat ur fresko besterik ez bada ere ematen diona, benetan diotsuet ez dela saririk gabe geldituko»..

Jaunak esanaBlog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com
                        http://iglesiadesopelana.blogspot.com


domingo, 25 de junio de 2017

2017-06-29 - San Pedro eta San Pablo, apostoluak (A)

Igandeko Ebanjelioa eta Irakurgaiak.

Igandeko izenburuan "klik" egin, Irakurketak eta Ebanjelio irakurtzeko, partekatzeko, jaisteko edo inprimatzeko. Baita ere goiko menuan A Zikloa, B Zikloa edo C Zikloa aukeratu, zikloaren ebanjelioak irakurtzeko.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
San Pedro eta San Pablo, apostoluak


LEHENENGO IRAKURGAIA

«Orain bai dakidala Jaunak ni Herodesen eskuetatik atera nau».

Apostoluen Eginak liburutik 12,1 -11

Aldi hartan, Herodes erregea eliz elkarteko batzuei gogor erasotzen hasi zen. Santiago , Joanen anaia, ezpataz hilarazi zuen eta, hori juduei atsegin zitzaiela ikusirik, Pedro ere preso hartu zuen. Pazko-astea zen. Atxilotu eta kartzelan sarrarazi zuen, bada, eta launa gudariko lau talderen zainpean jarri, Pazko ondoren herriaren aurrean agerrarazteko asmotan. Pedro kartzelan zaindua zeukaten bitartean, eliz elkartea Jainkoari otoitzean ari zitzaion kartsuki haren alde.
Herodesek hura atera behar zuen aurreko gauean, Pedro lo zegoen bi soldaduren artean, bi katez loturik, eta guardiak atean kartzela zaintzen. Bat-batean, Jaunaren aingerua   agertu eta gela guztia argiz bete zen. Aingeruak, saihetsean ukituz, Pedro esnarazi eta esan zion: «Jaiki, bizkor!» Bat-batean, kateak eskuetatik erori zitzaizkion. Gero, aingeruak esan zion: «Lotu gerrikoa eta jantzi oinetakoak». Hala egin zuen, eta aingeruak, berriro: «Jantzi soingainekoa eta jarraitu niri».
Pedro haren ondoren atera zen; ez zekien aingeruaren bitartez gertatzen ari zena egia zen ala ez; ametsa zirudion. Lehenengo eta bigarren zaintzaile-taldeen ondotik igarota, kalera zeraman burdinazko ateraino iritsi ziren. Atea berez zabaldu eta kanpora irten ziren. Kale bat igaro ondoren, aingeruak bakarrik utzi zuen Pedro. Gertatuaz jabeturik, Pedrok esan zuen: «Orain bai dakidala Jaunak bere aingerua bidali duela, ni Herodesen eskuetatik eta judu-herriak niretzat zituen asmoetatik askatzera».

Jaunak esana.

SALMOA

Salmoa 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R 5c)

R.
Jaunak beldur guztietatik libratu ninduen.

Bedeinkatuko dut Jauna une oroz,
etengabe goretsiko ene ezpainez.
Harro nago Jaunaz; entzun bezate apalek eta poztu. R.

Handietsi nirekin batera Jauna,
gora dezagun elkarrekin haren izena.
Jaunarengana jo nuen eta hark erantzun,
beldur guztietatik libratu ninduen. R.

Hari begiratzen diotenak argi-argi egongo dira,
ez zaie aurpegia lotsaz gorrituko.
Dohakabe honek dei egitean, Jaunak entzun
eta larrialdi guztietatik atera zuen. R.

Zaindari dago Jaunaren aingerua
begirune diotenen inguruan, arriskuetatik ateratzeko.
Dasta eta ikus zein ona den Jauna:
zorionekoa berarengan babesa duena! R.

BIGARREN IRAKURGAIA

Orain prestatuta dago niretzat zuzentasunaren koroa.

San Paulo Apostoluak Timoteori egindako bigarren gutunetik 4,6-8.17-18

Anai maitea: Ni neu, neure bizia opari eskaintzeko zorian nago; gainean dut mundu honetatik abiatzeko ordua. Borroka ona egin dut, bukatu dut lasterketa, gorde dut sinesmena. Dagoeneko zain daukat garaipenaren koroa, Jaunak, epaile zuzenak, azken egunean emango didana; eta ez niri bakarrik, baita haren aintzazko etorrera maitasunez itxaro duten guztiei ere.
Baina Jauna neurekin izan nuen eta indartu egin ninduen, nire bidez mezua oso-osorik iragarria izan zedin eta jentil guztiek entzun zezaten; berak atera ninduen lehoiaren ahotik. Jaunak aterako nau gaitz guztietatik eta salbamena emango bere zeruko erreinuan. Berari aintza menderen mendetan! Amen.

Jaunak esana.

Aleluia Mt 16,18  

Aleluia, aleluia.
Pedro zara zu, eta harkaitz horren gainean eraikiko dut nik neure eliza;
eta herioaren indarrak ere ez du menderatuko. Aleluia.

EBANJELIOA

Pedro zara zu, eta Jainkoaren erreinuko giltzak emango dizkizut.

+ Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik 16,13-19

Feliperen Zesareara iritsi zenean, galdera hau egin zien Jesusek bere ikasleei:
–Gizonaren Semea nor dela dio jendeak?
Haiek erantzun:
–Batzuek Joan Bataiatzailea dela; beste batzuek Elias; besteek Jeremias edo profetaren bat.
Jesusek galdetu zien:
–Eta zuek, nor naizela diozue?
Simon Pedrok erantzun:
–Zu Mesias zara, Jainko biziaren Semea.
Orduan, Jesusek esan zion:
–Zorionekoa zu, Simon, Jonasen semea, hori ez baitizu hezur-mamizko inork agertu, zeruko nire Aitak baizik. Eta nik hau diotsut: Pedro zara zu, eta harkaitz horren gainean eraikiko dut nik neure eliza; eta herioaren indarrak ere ez du menderatuko. Jainkoaren erreinuko giltzak emango dizkizut; zuk mundu honetan lotua zeruan ere loturik geldituko da, eta zuk mundu honetan askatua zeruan ere askaturik geldituko da.

Jaunak esana.Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com
                        http://iglesiadesopelana.blogspot.com


lunes, 19 de junio de 2017

2017-06-25 - Urteko 12. Igandea (A)

Igandeko Ebanjelioa eta Irakurgaiak.

Igandeko izenburuan "klik" egin, Irakurketak eta Ebanjelio irakurtzeko, partekatzeko, jaisteko edo inprimatzeko. Baita ere goiko menuan A Zikloa, B Zikloa edo C Zikloa aukeratu, zikloaren ebanjelioak irakurtzeko.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Urteko 12. Igandea (A)


LEHENENGO IRAKURGAIA

Hark askatzen baitu gaizkileen eskutik behartsuaren bizia.

Jeremias liburutik 20,10-13

Jendea mehatxuka ari da nire aurka:
«Izu-ikara inguruan!
Salatu, sala dezagun!»
Adiskideak berak ere zain ditut
nik noiz huts egingo.
«Ea engainatzen dugun –diote–.
Orduan menderatuko dugu,
mendekatuko gara hartaz».
Baina neurekin zaitut zu, Jauna,
gudari indartsu bezala;
eroriko dira nire etsaiak,
ezin izango naute garaitu;
beraien asmoek porrot egingo dute,
haien lotsa sekulakoa izango,
behin ere ahaztezina.

Jainko ahalguztiduna,
zuzen aztertzen duzuna,
gizakiaren buru-bihotzak
ikusten dituzuna,
zure esku utzi dut neure auzia:
ikusiko ahal dut zure mendekua
etsaien bizkar!
Kanta Jaunari, goretsazue Jauna!
Hark askatzen baitu
gaizkileen eskutik
behartsuaren bizia.

Jaunak esana

SALMOA

Salmoa 68, 8-10. 14 y 17. 33-35 (R 14)

R.
Erantzun, ene Jainko, zeure maitasun handiaz

Zuregatik jasan ditut irainak,
zuregatik estali dit lotsak aurpegia.
Arrotz gertatua naiz neure senideentzat,
ezezagun neure amaren seme-alabentzat.
Zure tenpluaren maiteminak erretzen nau,
zure kontrako irainak datozkit gainera. R.

Jauna, zuri degizut otoitz: Jauna, egidazu orain mesede!
Erantzun, ene Jainko, zeure maitasun handiaz,
zeure egiazko salbamenaz.
Erantzun, Jauna, zeure maitasun zoragarriaz,
bihur niregana begiak zeure erruki handiaz. R.

Ikusazue, apalok, eta poztu;
izan bihotz, Jainkoarengana jotzen duzuenok!
Entzuten baitie Jaunak bere behartsuei,
ez ditu baztertzen berari atxikiak daudenak.
Gorets bezate zeru-lur eta itsasoek
eta bertan bizi diren guztiek. R.

BIGARREN IRAKURGAIA

Bekatua eta Jainkoak egiten digun dohaina ez dira neurri berekoak.

San Paulo Apostoluak Erromatarrei egindako gutunetik 5, 12-15

Gizon baten bidez sartu zen bekatua munduan, eta bekatuaren bidez heriotza; horrela, gizon-emakume guztiengana zabaldu zen heriotza, guztiek egin baitzuten bekatu . Egia da, legea baino lehen bazela bekatua munduan; baina bekatua ez zaio inori leporatzen, legerik ez badago. Hala ere, Adamengandik Moisesen denboraraino nagusi izan zen heriotza gizakien gain; baita Adamena bezalako bekaturik egin ez zutenen gain ere. Adam etortzekoa zenaren irudi da.
Baina bekatua eta Jainkoak egiten digun dohaina ez dira neurri berekoak. Izan ere, gizon bakarraren bekatuaz guztiak hil baldin baziren, askoz ugariago zabaldu da guztiengana Jainkoaren dohaina, hau da, beste gizon bakar bati esker, Jesu Kristori esker, eman zaigun dohaina.

Jaunak esana

Aleluia Jn 15,26b.27a

Aleluya. Aleluya.
Egiaren Espiritua, egingo du testigantza nire alde.
- Dio Jaunak.-
Eta zuek ere egingo duzue testigantza. Aleluya.

EBANJELIOA

Ez izan beldurrik gorputza hil bai.

+ Jesu Kristoren Ebanjelioa Mateo liburutik 10, 26-33

«Ez izan jendearen beldur! Izan ere, ez dago ezer gordeta agertuko ez denik, ezta ere ezer ezkutuan jakingo ez denik. Gau-ilunez esaten dizuedana, esan zuek egun-argiz; eta belarrira entzuten duzuena, hots egin etxe-gainetatik. Ez izan beldurrik gorputza hil bai, baina bizia hondatu ezin dutenei; izan beldur, gorputza ez ezik, pertsona osoa infernuan honda dezakeenari.
«Ez ote dira bi txori sos batean saltzen? Hala ere, ez da bat bakarra ere lurrera erortzen zuen Aitaren baimenik gabe. Zuen buruko ileak ere denak zenbatuak dauzka Jainkoak. Ez izan, bada, beldur: zuek txori guztiek baino gehiago balio duzue.
«Jendearen aurrean aitortzen nauena aitortuko dut nik ere Aita zerukoaren aurrean; baina jendearen aurrean ukatzen nauena ukatu egingo dut nik ere zeruko Aitaren aurrean.

Jaunak esanaBlog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com
                        http://iglesiadesopelana.blogspot.com


domingo, 18 de junio de 2017

2017-06-24 - San Joan Batatzailaren Jaiotza (A)

Igandeko Ebanjelioa eta Irakurgaiak.

Igandeko izenburuan "klik" egin, Irakurketak eta Ebanjelio irakurtzeko, partekatzeko, jaisteko edo inprimatzeko. Baita ere goiko menuan A Zikloa, B Zikloa edo C Zikloa aukeratu, zikloaren ebanjelioak irakurtzeko.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
San Joan Batatzailaren Jaiotza (A)


LEHENENGO IRAKURGAIA

Nazioen argitzat ezarriko zaitut.

Isaias liburutik 49,1-6

Entzun, itsas herriok,
adi egon, urrutiko naziook.
Jaio aurretik izan ninduen
gogoan Jaunak,
amaren sabelean nengoela,
neure izenez deitu.
Ezpata zorrotz bihurtu zidan mihia,
bere eskupean babestu ninduen;
gezi zorrotz ninduen bihurtu
eta geziontzian gorde.
Esan zidan:
«Zu zara nire zerbitzaria, Israel,
zure bidez agertuko dut
neure ospea».
Ni, berriz,
hau ari nintzen pentsatzen:
«Alferrik nekatu naiz,
hutsean eta zertarako gabe
akitu ditut indarrak».
Baina Jaunaren eskuetan zegoen
nire eskubidea,
nire Jainkoaren eskuetan
nire lansaria.
Ohorez jantzi nau Jaunak
eta neure Jainkoa dut indar.
Amaren sabelean eratu ninduen
bere zerbitzari izateko,
Jakoben leinuak berarengana
Bihurrarazteko
eta Israel herria biltzeko.
Orain, honela mintzo zait Jauna:
«Ez da aski zu nire zerbitzari izatea
Jakoben leinuak susperrarazi
eta berritzeko
eta Israelen bizirik geldituak
itzularazteko;
nazioen argitzat ezarriko zaitut,
nire salbamena
lurraren bazterreraino
eraman dezazun».

Jaunak esana.

SALMOA

Salmoa 138, 1-3. 13-14. 15 (R : 14 ab)

R.
Eskerrak zuri, hain izugarria zarelako,
zeure egintza miragarrietan nabarmena!

Jauna, zuk ikertzen nauzu eta ezagutzen:
badakizu noiz esertzen naizen eta noiz jaikitzen.
Urrutitik sumatzen dituzu nire burutapenak.
Ohartzen zara noiz nabilen eta noiz nagoen geldi.
Zehatz dakizu nire pauso guztien berri. R.

Zuk eratu didazu gorputza,
zuk zaindu nauzu amaren sabeletik.
Eskerrak zuri, hain izugarria zarelako,
zeure egintza miragarrietan nabarmena!
Barru-barruraino ezagutzen ninduzun. R.

Nire hezur-mamiak ez ziren zuretzat ezkutu,
isilpean eratzen ari nintzela,
lurraren barruan ehunduz nindoala. R.

BIGARREN IRAKURGAIA

Kristo etorri aurretik, hots egin zion Joan Bataiatzaileak.

Eginak liburutik 13,22-26

Egun haietan Pablok esan dio:
Saul kendu eta David jarri zuen errege, eta aitorpen hau egin zuen honetaz: “David, Jeseren semea, aurkitu dut neure gogoko gizon; nik nahi guztia egingo du honek”. Hitzemana zuenez, honen ondorengotik sortu zion Jainkoak Israeli Salbatzailea, Jesus alegia. Hau etorri aurretik, bihozberritzeko eta bataiatzeko hots egin zion Joan Bataiatzaileak Israel herri osoari.
Eta bizitzaren azken aldera, honela zioen Joanek: “Ni ez naiz zuek uste duzuena; badator nire atzetik beste bat, eta ni ez naiz inor horri oinetakoak askatzeko ere”.
«Senideok, Abrahamen odoleko zaretenok eta zuek, Israelen Jainkoa gurtzen duzuenok, guri bidali zaigu salbamen-mezu hau.

Jaunak esana.

Aleluia Lk 1,76

Aleluia, aleluia.
Eta zuri, haurtxo horri, Goi-goikoaren profeta deituko dizute,
Jaunaren aurretik joango baitzara
hari bidea prestatuz. Aleluia.

EBANJELIOA

Joan Batatzailaren Jaiotza. Joan du izena.

+ Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik 1, 57-66. 80

Denbora bete zitzaionean, Elisabetek semea izan zuen. Jakin zuten auzokoek eta ahaideek zein erruki handia izan zion Jaunak, eta harekin batean poztu ziren. Jaio eta zortzi egunera, haurra erdaintzera joan ziren, eta aitaren izena ipini nahi zioten, Zakarias.
Baina amak esan zuen:
– Ez, Joan izango du izena.
Esan zioten:
– Ez duzu senitartean inor izen horretakorik.
Orduan, aitari galdetu zioten keinuka, ea zein izen nahi zion jarri.
Hark oholtxo bat eskatu zuen eta bertan idatzi: «Joan du izena». Denak harriturik gelditu ziren. Bat-batean, mihia askatu zitzaion Zakariasi, eta berriro hitz egiten eta Jainkoa goresten hasi zen.
Auzoko guztiak beldurrak hartu zituen, eta Judeako mendialde guztian zabaldu zen gertatuaren berri. Entzuten zuten guztiek beren baitarako esaten zuten: «Zer izango ote da ume hau? » Zeren Jauna lagun baitzuen.
Haurra gorputzez haziz eta espirituz sendotuz zihoan; basamortuan bizi izan zen, Israel herriaren aurrean agertu beharreko eguna arte.

Jaunak esana.Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com
                        http://iglesiadesopelana.blogspot.com


2017-06-23 - Jesus Bihotz Santua (A)

Igandeko Ebanjelioa eta Irakurgaiak.

Igandeko izenburuan "klik" egin, Irakurketak eta Ebanjelio irakurtzeko, partekatzeko, jaisteko edo inprimatzeko. Baita ere goiko menuan A Zikloa, B Zikloa edo C Zikloa aukeratu, zikloaren ebanjelioak irakurtzeko.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jesus Bihotz Santua (A)


LEHENENGO IRAKURGAIA

Jaunak atsegin izan eta hautatu zaituzte.

Deuteronomioa liburutik 7,6-11

Egun haietan, Moisesek israeldar guztiak bildu eta esan zien:
«Jaunarentzat zeuen Jainkoarentzat sagaraturiko herri zarete: berak hautatu zaituzte munduko herri guztien artean bere herri, bere jabego berezi, izateko.
«Jaunak atsegin izan eta hautatu bazaituzte, ez da, ez, herririk handiena zaretelako – txikiena zarete eta, izan ere –, baizik eta maite zaituztelako eta zuen arbasoei eginiko zin-hitza bete nahi izan duelako; horregatik, hain zuzen, atera zaituzte ahalmen handiz esklabotzatik eta Egiptoko faraoiaren menpetik askatu.
«Aitor ezazue, beraz, Jauna zeuen Jainkoa dela egiazko Jainkoa: Jainko leiala, maite dutenei eta beraren aginduak betetzen dituztenei itun-hitza gorde eta onginahia mila belaunaldiz agertzen diena; gorroto diona, berriz, zuzen -zuzenean ordaina eman eta suntsitu egiten du, luzatu gabe ematen dio ordaina.
Bete, bada, gaur ematen dizkizuedan agindu, lege eta erabakiak».

Jaunak esana.

SALMOA

Salmoa 102, 1-2. 3-4. 6-7. 8. 10 (R : 17ab)

R.
Jaunaren maitasunak sekulako dirau
begirune diotenentzat.

Bedeinka beza ene arimak Jauna,
ene barren osoak haren izen santua!
Bedeinka beza ene arimak Jauna,
ez bitza ahaztu haren mesedeak! R.

Erru guztiak barkatzen dizkit,
gaitz guztiak sendatzen;
bizia Herio Leizetik ateratzen dit,
maitasun eta errukiz inguratzen nau. R.

Jaunak justizia egiten du,
zapalduen eskubideak defendatzen.
Bere egitasmoak adierazi zizkion Moisesi,
bere egintza handiak israeldarrei. R.

Bihozbera eta errukiorra da Jauna,
haserregaitza eta onginahiz betea.
Ez gaitu erabiltzen gure bekatuek merezi bezala,
ez digu ordaintzen geure erruen arabera. R.

BIGARREN IRAKURGAIA

Jainkoak maite izan gaitu.

San Joan egindako lehenengo gutunetik 4,7-16

Ene maiteok, maita dezagun elkar, maitasuna Jainkoarengandik baitator, eta maite duen oro Jainkoarengandik jaioa da eta ezagutzen du Jainkoa.
Maite ez duenak ez daki deus ere Jainkoaz, Jainkoa maitasuna baita. Hara nola agertu den Jainkoaren gureganako maitasuna: Jainkoak bere Seme bakarra mundura bidali zuen, beronen bidez bizia izan dezagun.
Hau da benetako maitasuna: ez guk Jainkoari izan diogun maitasuna, berak guri izan diguna baizik, hau da, gure bekatuen barkamen-oparitzat bere Semea bidaliz erakutsi digun maitasuna.
Ene maiteok, Jainkoak horrela maite izan bagaitu, guk ere maitatu egin behar dugu elkar.
Jainkoa ez du inork inoiz ikusi; elkar maitatzen badugu, Jainkoa gurekin bat eginik dago eta beraren maitasuna bere betera iritsi da guregan.
Jainkoa eta gu elkarrekin bat eginik gauden seinalea hau da: berak eman digun Espiritua.
Eta guk ikusia dugu eta aitortzen Aitak Semea bidali zuela munduaren salbatzaile.
Jesus Jainkoaren Semea dela aitortzen duenarengan dago Jainkoa eta hura Jainkoarengan.
Eta guk ezagutu dugu eta sinetsi Jainkoak digun maitasuna. Jainkoa maitasuna da, eta maitasunean dirauena Jainkoarekin bat eginik dago eta Jainkoa harekin.

Jaunak esana.

Aleluia Mt 11,29ab

Aleluia, aleluia.
Hartzazue nire uztarria eta ikasi niregandik,
- Jaunak dio -,
gozoa eta bihotz-apala bainaiz ni. Aleluia

EBANJELIOA

Gozoa eta bihotz-apala naiz ni.

+ Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoen liburutik 11,25-30

Behin batean, Jesus honela mintzatu zen: «Goresten zaitut, Aita, zeru-lurren Jauna, gauza hauek jakintsu eta ikasiei ezkutatu dizkiezulako eta jende xumeari agertu.
Bai, Aita, goretsia zu, horixe izan baituzu gogoko.
«Nire Aitak nire esku utzi du dena. Eta inork ez du Semea ezagutzen, Aitak baizik; ezta Aita ere inork ezagutzen, Semeak baizik eta Semeak agertu nahi dionak.
«Zatozte niregana, nekatu eta zamatu guztiok, eta neuk emango dizuet atseden. Hartzazue nire uztarria eta ikasi niregandik, gozoa eta bihotz-apala bainaiz ni, eta aurkituko duzue bizitzarako atsedena; eramanerraza baita nire uztarria eta arina nire zama».

Jaunak esana.Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com