lunes, 18 de septiembre de 2017

2017-09-24 - Urteko 25. Igandea (A)

Igandeko Ebanjelioa eta Irakurgaiak.

Igandeko izenburuan "klik" egin, Irakurketak eta Ebanjelio irakurtzeko, partekatzeko, jaisteko edo inprimatzeko. Baita ere goiko menuan A Zikloa, B Zikloa edo C Zikloa aukeratu, zikloaren ebanjelioak irakurtzeko.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Urteko 25. Igandea (A)


LEHENENGO IRAKURGAIA

Nire egitasmoak ez dira zuenak bezalakoak.

Isaiasen liburutik 55, 6-9

Bila ezazue Jauna,
aurki dezakezue eta;
egiozue dei, hurbil duzue eta.

Utz beza gaiztoak bere bidea,
gaizkileak bere asmo txarrak.

Bihur dadila Jaunarengana,
gupidaz hartuko baitu;
bihurtu gure Jainkoarengana,
guztiz barkabera baita.

Hau dio Jaunak:

«Egiaz, nire egitasmoak
ez dira zuenak bezalakoak,
ezta nire jokabidea ere
zuena bezalakoa.

Nola zerua lurraren gainetik garai,
halaxe nire jokabidea
zuenaren gainetik
eta nire egitasmoak zuenen gainetik.

Jaunak esana.

SALMOA

Salmoa 144, 2-3. 8-9. 17-18 (R.: 18a)

R.
Bedeinkatua izan bedi Jauna
ulermenaz gaindikoa haren handitasuna,
hurbil da Jauna dei egiten diotenengandik!

Egunero bedeinkatuko zaitut,
zure izena beti goretsiko.

Handia da Jauna, guztiz goresgarria,
ulermenaz gaindikoa haren handitasuna. R.

Errukiorra eta bihozbera da Jauna,
haserregaitza eta onginahi handikoa.

Ona da Jauna guztientzat,
gupidaz betea bere sorkari guztientzat. R.

Zuzena da Jauna jokabide guztietan,
leiala egintza guztietan.

Hurbil da Jauna dei egiten diotenengandik,
benetan dei egiten diotenengandik. R.

BIGARREN IRAKURGAIA

Niretzat bizitzea Kristo da.

San Paulo Apostoluak Filipoarrei egindako gutunetik 1, 20c-24. 27a

Senideok: Kristok bere handitasuna agertuko duela niregan. Izan ere, niretzat bizitzea Kristo da eta hiltzea irabazpide. Baina bizitzen jarraituz lan onuragarria egin ahal baneza, ez nuke jakingo zer hautatu. Alde bietatik nago erakarria: alde batetik, hil egin nahi nuke, Kristorekin egoteko, hau askogatik onena delarik; baina bestetik, nik bizitzen jarraitzea beharrezkoagoa da zuentzat.

Hauxe besterik ez dizuet eskatzen: zuen jokabidea Kristoren berri onari dagokiona izan dadila.

Jaunak esana.

Aleluia Cf. Hch 16, 14b

Aleluia, aleluia.

Jaunak barrutik eragin zion,
zure semearen hitzak gogoz onar zitzan. Aleluia.

EBANJELIOA

Ni ona naizelako ezinikusia didazu?

+ Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik 20, 1-16

Egun haietan Jesusek bere ikasleei esan zioten;

«Izan ere, Jainkoaren erregetzarekin mahasti-nagusiarekin bezala gertatzen da. Goizean goiz bere mahastirako langile bila atera zen. Eguneko lanaren ordainetan zilarrezko txanpon bana emateko tratua egin ondoren, mahastira bidali zituen langileak.

«Goizeko bederatziak aldera berriro atera zen eta, beste batzuk plazan lanaren zain ikusirik, esan zien: “Zoazte zuek ere nire mahastira, eta ordainduko dizuet bidezko dena”. Eta haiek ere joan egin ziren.

«Atera zen berriro hamabiak aldera eta hirurak aldera, eta gauza bera egin zuen.

«Arratsaldeko bostak aldera ere atera zen eta, bertan batzuk geldi aurkiturik, esan zien: “Zertan zaudete hemen egun osoan lanik egin gabe?” Erantzun zioten: “Ez gaitu inork lanerako hartu”. Hark, orduan: “Zoazte zuek ere nire mahastira”.

«Iluntzean, nagusiak mahastiko arduradunari esan zion: “Deitu langileei, eta emaiozu bakoitzari bere soldata, azkenekotik hasi eta lehenengora”.

«Etorri ziren, bada, arratsaldeko bostetakoak, eta zilarrezko txanpon bana jaso zuten. Lehenengo ordukoek, txanda iritsi zitzaienean, besteek baino gehiago jasoko zutela uste zuten; baina haiek ere zilarrezko txanpon bana jaso zuten.

«Orduan, nagusiagatik gaizki-esaka hasi ziren; eta esan zioten berari: “Azkeneko hauek ez dute ordubete besterik lan egin eta guri adina ordaindu diezu, egun osoko nekea eta beroa jasan ditugunoi adina!” Baina nagusiak erantzun zion haietako bati: “Adiskide, ez dizut bidegabekeriarik egiten; ez al dugu tratua zilarrezko txanpon batean egin? Tori dagokizuna eta zoaz; zuri adina eman nahi diot azkeneko honi ere. Ezin ote dut neure diruaz nahi dudana egin? Ala ni ona naizelako ezinikusia didazu?”

«Horrela, azkenekoak lehenengo izango dira eta lehenengoak azkeneko».

Jaunak esana.Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com
                        http://iglesiadesopelana.blogspot.com


lunes, 11 de septiembre de 2017

2017-09-17 - Urteko 24. Igandea (A)

Igandeko Ebanjelioa eta Irakurgaiak.

Igandeko izenburuan "klik" egin, Irakurketak eta Ebanjelio irakurtzeko, partekatzeko, jaisteko edo inprimatzeko. Baita ere goiko menuan A Zikloa, B Zikloa edo C Zikloa aukeratu, zikloaren ebanjelioak irakurtzeko.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Urteko 24. Igandea (A)


LEHENENGO IRAKURGAIA

Barkatu lagun hurkoari egin dizun iraina
eta, zuk erregutzean, Jainkoak ere barkatuko dizkizu bekatuak.

Ben Siraken liburutik 27,33-28, 9

Amorrua eta haserrea higuingarriak dira;
berauetan maisu da gizon bekataria.

Mendekatzen denak Jaunaren mendekua jasan beharko du,
bekatuen kontu zorrotza hartuko dio.

Barkatu lagun hurkoari egin dizun iraina
eta, zuk erregutzean, Jainkoak ere barkatuko dizkizu bekatuak.

Gizon batek amorrua badio beste bati,
nola eska diezaioke Jaunari osasuna?

Bere antzekoari errukirik ez dionak,
nola eskatuko du bere bekatuen barkamena?

Gizaki huts baino ez denak amorraturik irauten badu,
nork lortuko dio bere bekatuen barkamena?

Gogoratu amaiera eta egin uko gorrotoari;
oroitu ustelkeriaz eta heriotzaz, eta bete aginduak.

Gogoratu aginduak eta ez izan gorroto lagun hurkoari;
oroitu Goi-goikoaren itunaz, eta ez hartu iraina kontuan.

Urrundu liskarretik eta bekatuari ihes egingo diozu,
odol-beroak liskarra pizten baitu.

Bekatariak sesioa sortzen du lagunartean,
konponezina bakean bizi direnen artean.

Jaunak esana.

SALMOA

Salmoa 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12 (R.: 8)

R.
Bihozbera eta errukiorra da Jauna,
haserregaitza eta onginahiz betea.

Bedeinka beza ene arimak Jauna,
ene barren osoak haren izen santua!

Bedeinka beza ene arimak Jauna,
ez bitza ahaztu haren mesedeak!
R.

Erru guztiak barkatzen dizkit,
gaitz guztiak sendatzen;
bizia Herio Leizetik ateratzen dit,
maitasun eta errukiz inguratzen nau. R.

Ez da beti agiraka ari,
ez du haserrea luzaro gordetzen.

Ez gaitu erabiltzen gure bekatuek merezi bezala,
ez digu ordaintzen geure erruen arabera. R.

Nola zerua lurraren gainean garai,
hala haren maitasuna begirune diotenentzat handi.

Nola ekialdea mendebaldetik urruti,
hala ditu hark gure hobenak beregandik urruntzen.
R.

BIGARREN IRAKURGAIA

Nahiz bizi nahiz hil, Jaunarenak gara.

San Paulo Apostoluak Erromatarrei egindako gutunetik 14, 7-9

Senideok:

Gutariko bat ere ez da beretzat bizi, ezta hiltzen ere beretzat; bizi bagara, Jaunarentzat gara bizi; eta hiltzen bagara, Jaunarentzat gara hiltzen. Beraz, nahiz bizi nahiz hil, Jaunarenak gara.

Horretarako hil eta piztu zen Kristo: hildakoen eta bizien Jauna izateko.

Jaunak esana.

Aleluia. Jn 13, 34

Aleluia, aleluia.

Agindu berri bat ematen dizuet:
elkar maita dezazuela.

Nik maitatu zaituztedan bezala. Aleluia.

EBANJELIOA

Zazpi aldiz ez, zazpi milatan zazpi aldiz.

+ Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik 18, 21-35

Aldi haietan, hurbildu zitzaion Pedro Jesusi eta galdetu zion:

–Jauna, senide batek bidegabekeriaren bat egiten badit, zenbat aldiz barkatu behar diot? Zazpi aldiz?

Jesusek erantzun zion:

–Zazpi aldiz ez, zazpi milatan zazpi aldiz.

«Hain zuzen, zerbitzariekin kontuak garbitu nahi izan zituen erregearekin bezala gertatzen da Jainkoaren erregetzarekin. Kontuak garbitzen hasi orduko, milioi asko zor zizkion zerbitzari bat eraman zioten. Honek ez zuen zerez ordaindu, eta nagusiak bera, emaztea, seme-alabak eta ondasun guztiak saltzeko agindu zuen, zorra ordainarazteko. Zerbitzariak, orduan, nagusiaren oinetan ahuspezturik, eskatu zion: “Emadazu astia, eta dena ordainduko dizut”. Nagusiak, errukiturik, dena barkatu eta libre utzi zuen zerbitzaria.

«Baina zerbitzari hark, irten orduko, diru pixka bat zor zion zerbitzu-lagun batekin egin zuen topo eta, lepotik heldurik eta ito beharrean, esaten zion: “Emadak zor duana”. Laguna oinetara erori zitzaion, erreguka: “Emadak astia, eta dena ordainduko diat”. Baina hark ezetz. Eta joan eta kartzelan sartu zuen, zorra ordaindu arte.

«Gertatua ikusirik, beste zerbitzariak biziki nahigabetu ziren, eta guztiaren berri nagusiari ematera joan ziren. Orduan, nagusiak zerbitzari hari berriro dei egin eta esan zion: “Zerbitzari gaizto hori! Horrenbesteko zorra barkatu diat nik, erregutu didaalako. Ez al huen hik ere heure lagunaz errukitu behar, ni hitaz errukitu nintzen bezala?” Eta, haserre bizitan, zigorpean utzi zuen nagusiak, zor guztia ordaindu arte.

«Berdin-berdin egingo dizue zeruko nire Aitak, senideok elkarri bihotzez barkatzen ez badiozue».

Jaunak esana.Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com
                        http://iglesiadesopelana.blogspot.com


domingo, 10 de septiembre de 2017

2017-09-14 - Gurutz Santuaren Gorespena (A)

Igandeko Ebanjelioa eta Irakurgaiak.

Igandeko izenburuan "klik" egin, Irakurketak eta Ebanjelio irakurtzeko, partekatzeko, jaisteko edo inprimatzeko. Baita ere goiko menuan A Zikloa, B Zikloa edo C Zikloa aukeratu, zikloaren ebanjelioak irakurtzeko.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gurutz Santuaren Gorespena (A)


LEHENENGO IRAKURGAIA

Brontzezkoari begiratzean, sendatu egiten ziren.

Zenbakiaren liburutik 21, 4b-9

Egun haietan. Israeldarrek bidean, adorea galdu eta gaizki-esaka hasi ziren Jainkoaren eta Moisesen aurka: «Zertarako atera gintuzuen Egiptotik? Basamortuan hilarazteko? Ez dugu urik, ez jakirik, eta mana delako janari kaskar honetaz asper-asper eginak gaude!»

Jaunak suge pozoitsuak bidali zizkien eta haien miztoaz israeldar asko hil zen.

Orduan, Moisesengana joan eta esan zioten: «Bekatu egin dugu Jaunaren eta zure aurka gaizki-esaka jardunez. Erregutu Jaunari sugeak guregandik urruntzeko».

Moisesek herriaren alde erregutu zion Jaunari. Honek esan zion: «Egizu brontzezko suge bat eta ezarri haga baten muturrean. Sugeren batek zizta eginiko edonor, brontzezkoari begiratzean, sendatu egingo da».

Egin zuen Moisesek brontzezko sugea eta hagaren muturrean ezarri. Eta sugeren batek norbaiti zizta egiten bazion, brontzezkoari begiratzean, sendatu egiten zen.

Jaunak esana.

SALMOA

Salmoa 77, 1-2. 34-35. 36-37. 38

R.
Ez ahaztu Jaunaren egintzak.

Entzun, ene herri, nire irakaspena,
makur belarria nire esanetara.

Alegia bidez mintzatuko naiz,
lehengo garaien ikasbideak azalduz. R.

Baina Jainkoak haiek hiltzea erabakitzen zuen orduko,
harengana jotzen zuten,
damutu eta hura bilatzen saiatzen ziren,
Jainkoa zutela beren harkaitza oroituz,
goi-goiko Jainkoa zutela beren askatzailea. R.

Baina ahoan zurikeria besterik ez zuten,
mihiaz engainatu egiten zuten;
ez zeuden bihotzez hari atxikiak,
ez zioten haren itunari fede ematen. R.

Jainkoak, hala ere, bihozbera izaki eta,
errua barkatzen zien, eta suntsitzen ez.

Sarri eutsi zion haserreari,
bere sumin guztiari jaregin gabe. R.

BIGARREN IRAKURGAIA

Apaldu egin zuen bere burua,
horregatik, denen gainetik
goratu zuen Jainkoak.

San Paulo Apostoluak Filipoarrei egindako gutunetik 2,6-11

Kristo Jesusek,
jainkozko izaerako izanik,
ez zion gogor eutsi nahi izan
jainkozko bere mailari;
bestela baizik,
hustu egin zen
bere handi-izateaz
eta esklabo-izaera hartu zuen,
gizakien antzeko eginez.

Gizaki huts bezala agertuz,
apaldu egin zuen bere burua,
heriotzaraino menpeko eginez,
gurutzean hiltzeraino.

Horregatik, denen gainetik
goratu zuen Jainkoak
eta izen guztietan bikainena
eman zion,
Jesusen izenaren omenez,
zeruan, lurrean eta lur azpian,
guztien belaunak makur daitezen,
eta mihi orok aitor dezan
Jesu Kristo dela Jauna,
Jainko Aitaren aintzarako.

Jaunak esana.

Aleluia

Aleluia, aleluia.

Izugarri maite zaitugu, eta bedeinkatzen dizugu, O Kristo
zure gurutzeaz berrerosi duzulako mundura, Aleluiara.

EBANJELIOA

Halaxe izan behar du jasoa Gizonaren Semeak.

+ Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik 3, 13-17

«Ez da inor zerura igo, zerutik jaitsi zena baizik, Gizonaren Semea. Eta Moisesek basamortuan brontzezko sugea hagan jaso zuen bezala, halaxe izan behar du jasoa Gizonaren Semeak, harengan sinesten duten guztiek betiko bizia izan dezaten.

«Izan ere, Jainkoak hain maite izan zuen mundua, non bere Seme bakarra eman baitzion, harengan sinesten duenik inor gal ez dadin, baizik betiko bizia izan dezan. Zeren Jainkoak ez baitzuen Semea mundura bidali mundua kondenatzeko, haren bitartez salbatzeko baizik.

Jaunak esana.Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com
                        http://iglesiadesopelana.blogspot.com


lunes, 4 de septiembre de 2017

2017-09-10 - Urteko 23. Igandea (A)

Igandeko Ebanjelioa eta Irakurgaiak.

Igandeko izenburuan "klik" egin, Irakurketak eta Ebanjelio irakurtzeko, partekatzeko, jaisteko edo inprimatzeko. Baita ere goiko menuan A Zikloa, B Zikloa edo C Zikloa aukeratu, zikloaren ebanjelioak irakurtzeko.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Urteko 23. Igandea (A)


LEHENENGO IRAKURGAIA

Gaiztoari berba egiten ez badiozu, haren odolaren kontua zuri eskatuko dizut.

Ezekiel Profetearen liburutik 33, 7-9

Horrela dio Jaunak:

Zu, Ezekiel, Israel herriaren jagole izendatu zaitut; nik esandakoa entzutean, ohartarazi egin behar dituzu nire izenean.

Gaiztoren batek hil egin behar duela esaten badut, eta bere jokabidea alda dezan zuk ez baduzu ohartarazten, hil egingo da bere erruarengatik, baina zuri eskatuko dizut haren heriotzaren kontu. Aitzitik, bere jokabidea alda dezan gaiztoa ohartarazten baduzu, eta berak ez badu aldatzen, hil egingo da bere erruarengatik, baina zuk onik aterako duzu zeure bizia.

Jaunak esana.

SALMOA

Salmoa 94, 1-2. 6-7. 8-9 (R.: 8)

R.
Egingo al diozue gaur kasu haren esanari:
«Ez gogortu zuen bihotzak.»

Zatozte, egiogun poz-oihu Jaunari,
poz-irrintzi salbatzen gaituen harkaitzari!

Aurkez gakizkion eskerrak emanez, poz-irrintzi eta kantuz. R.

Zatozte, gurtu dezagun ahuspezturik,
belaunika gaitezen egin gaituen Jaunaren aurrean!

Bera da gure Jainkoa,
eta gu hark larraturiko herria, haren gidaritzapeko artaldea. R.

Egingo al diozue gaur kasu haren esanari:

«Ez gogortu bihotzak zuen gurasoek Meriban bezala,
Masako
egun hartan basamortuan bezala,
aurpegi eman eta probatu egin baininduten,
nik haien alde egina ikusi arren. R.

BIGARREN IRAKURGAIA

Maite duenak, erabat betetzen du legea.

San Paulo Apostoluak Erromatarrei egindako gutunetik 13, 8-10

Senideok:

Ez eduki zorrik inorekin, elkar maitatzekoa baizik, zeren lagun hurkoa maite duenak betea baitu legea.

Izan ere, harapo Ez egin adulteriorik, ez hil inor, ez ostu, ez gutiziatu eta beste edozein agindu, esaldi honetan biltzen da: Maitatu lagun hurkoa zeure burua bezala.

Lagun hurkoa maite duenak ez dio gaitzik egiten. Maite duenak, beraz, erabat betetzen du legea.

Jaunak esana.

Aleluia. 2 Cor. 5, 19

Aleluia, aleluia.

Jainkoa da Kristoren bitartez mundua berekin adiskidetu duena,
eta adiskidetzearen mezu hau
gure esku utzi duena.Aleluia.

EBANJELIOA

Jaramon egiten badizu, irabazia duzu senidea.

+ Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik 18, 15-20

Aldi haietan, Jesusek esan zioten ikasleei:

«Zure senide batek bekatu egiten badu, zoaz berarengana eta zentzarazi bakarrean. Jaramon egiten badizu, irabazia duzu senidea.

Jaramonik egiten ez badizu, berriz, hartu zeurekin lagun bat edo bi, auzi oro bi edo hiru lekukoren aitorpenaz erabaki dadin.

Haiei ere jaramonik egiten ez badie, esaiozu elkarteari, eta elkarteari ere jaramonik egin nahi ez badio, izan bedi zuretzat jentil edo zergalari baten pareko.

«Benetan diotsuet: Zuek mundu honetan lotua, zeruan ere lotua geldituko da, eta zuek mundu honetan askatua, zeruan ere askatua geldituko da.

«Beste hau ere esaten dizuet: Zuetako bik mundu honetan Jainkoari zerbait eskatzeko elkar hartzen badute, eman egingo die zeruko nire Aitak.

Izan ere, nire izenean bizpahiru lagun nonbait biltzen badira, han nago ni beraien artean».

Jaunak esanaBlog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com
                        http://iglesiadesopelana.blogspot.com


lunes, 28 de agosto de 2017

2017-09-03 - Urteko 22. Igandea (A)

Igandeko Ebanjelioa eta Irakurgaiak.

Igandeko izenburuan "klik" egin, Irakurketak eta Ebanjelio irakurtzeko, partekatzeko, jaisteko edo inprimatzeko. Baita ere goiko menuan A Zikloa, B Zikloa edo C Zikloa aukeratu, zikloaren ebanjelioak irakurtzeko.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Urteko 22. Igandea (A)


LEHENENGO IRAKURGAIA

Zure hitza iragartzen dudalako, oi Jauna, irain- eta iseka-bide naiz

Jeremías liburutik 20, 7-9

Liluratu egin nauzu, Jauna,
eta ni zure lilurapean erori;
bortxatu egin nauzu eta menderatu.

Barregarri gertatu naiz egun osoan,
burlaka ari zaizkit denak.

Hitz egin behar dudan bakoitzean
garrasi egin behar izaten dut
laguntza eske,
indarkeria eta zapalkuntzaren aurka
hots egin.

Zure hitza iragartzen dudalako,
oi Jauna,
irain- eta iseka-bide naiz
egun guztian.

Pentsatu izan dut:
«Ez dut berriro Jauna aipatuko,
ez dut haren izenean hitz egingo».

Baina, orduan,
suaren antzeko zerbait
sentitzen dut barruan,
eta hezurretaraino erretzen nau;
saiatzen naiz itotzen, baina ezin!

Jaunak esana.

SALMOA

Salmoa 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: 2b)

R.
Zure egarri da nire barrena, Jauna, Nire Jainkoa.

Jainko, ene Jainko, lehia biziz nabilkizu bila,
zure egarri da nire barrena, zure irrika naizen guztia,
lur lehor, agor, urik gabea bezala. R.

Egon nadila horrela santutegian zuri begira
zure indarra eta ospea ikusiz.

Bizia baino ederrago zure maitasuna!

Nire ahoak ospatuko zaitu. R.

Bizitza guztian bedeinkatuko zaitut,
zuri dei eginez altxatuko eskuak.

Jakirik gozoenez
bezala aseko naiz,
eta nire ezpainek poz-oihuka goretsiko zaituzte.
R.

Bai, zu izan zaitut laguntzaile;
kantuz ariko naiz pozik zure hegalen itzalean.

Zuri itsatsia nago oso-osorik,
eta zure eskuinak eusten niri.
R.

BIGARREN IRAKURGAIA

Eskain ditzazuela zeuen buruak opari bizi, santu eta Jainkoarentzat atsegingarri.

San Paulo Apostoluak Erromatarrei egindako gutunetik 12, 1-2

Senideok, Jainkoaren maitasunagatik eskatzen dizuet eskain ditzazuela zeuen buruak opari bizi, santu eta Jainkoarentzat atsegingarri. Hori da egiazko zuen kultua.

Ez egokitu mundu honen iritzietara, eraberri zaitezte baizik, zeuen pentsaera aldatuz; horrela bereizi ahal izango duzue zer den Jainkoak nahi duena, zer den ona, atsegingarri zaiona eta bikaina.

Jaunak esana.

Aleluia. Cf. Ef 1, 17-18

Aleluia, aleluia.

Jesu Kristo gure Jaunaren Aitak,
a
rgi ditzala zuen barruko begiak,
jakin dezazuen zer itxarotera
deitu zaituzten. Aleluia.

EBANJELIOA

Nire ondoren etorri nahi duenak uko egin biezaio bere buruari.

+ Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik 16, 21-27

Une hartatik hasi zen Jesus bere ikasleei azaltzen, berak Jerusalemera igo eta zahar, apaizburu eta lege-maisuen aldetik asko sufritu behar zuela; hil egingo zutela eta hiru egunen buruan piztu egingo zela.

Pedro, Jesus aparte harturik, gogor egiten hasi zitzaion:

–Ez dezala Jainkoak nahi, Jauna! Ez zaizu horrelakorik gertatuko.

Baina Jesusek, itzulirik, esan zion Pedrori:

–Alde nire ondotik, Satanas! Oztopo haiz niretzat, hire asmoak ez baitituk Jainkoarenak, gizakiarenak baizik.

Orduan, esan zien Jesusek bere ikasleei:

–Nire ondoren etorri nahi duenak uko egin biezaio bere buruari, bere gurutzea hartu eta jarrai biezat.

Izan ere, bere bizia gorde nahi duenak galdu egingo du; bere bizia niregatik galtzen duenak, ordea, eskuratu egingo du.

Zertarako du gizakiak mundu guztia irabaztea, bere bizia galtzen badu? Eta zer eman dezake gizakiak berriro bizia bereganatzeko? Izan ere, Gizonaren Semea bere Aitaren aintzaz beterik etorriko da aingeruekin; eta, orduan, bakoitzari bere jokabidearen arabera ordainduko dio.

Jaunak esana.Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com
                        http://iglesiadesopelana.blogspot.com